آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ستاره سیارگان
S3 : 14:16:09 | com/org
ستاره سیارگان 
زبان وادبیات فارسی
کارشناسی  
 
تیاتر،سینما،ادبیات 
نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمی کند؛ من از سکوت موریانه ها می ترسم ...!  
تهران  
۰۵ مهر ۱۳۹۲