آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ستایش فضل الهی
S3 : 16:00:13 | com/org
ستایش فضل الهی 
لیسانس مدیریت بازرگانی
کارشناسی  
 
سینما.موزه.تیاتر 
تهران  
۲۱ مرداد ۱۳۹۲