آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شاهین نصیری
S3 : 10:11:51 | com/org
شاهین نصیری 
مهندسی مواد
کارشناسی ارشد  
پژوهشگاه مواد و انرژی 
مترجم 
ادبیات نمایشی 
از دوران ناهمگونی، از دوران انزوا، از دوران ناظر کبیر، سلام! 
تهران / تهران  
۲۰ مرداد ۱۳۹۲