آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شاهین
S3 : 00:40:54 | com/org
شاهین 
هنرجوی کارگردانی / مهندس عمران
کارشناسی  
Bivarama.ir 
سفر؛ در طبیعت، در شعر، در داستان، در انسان و ....  
چون عاقبت کار جهان نیستی است... انگار که نیستی، چو هستی خوش باش...  
تهران / تهران  
۰۱ دی ۱۳۹۶