آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شبنم یگانه
S3 : 12:52:35 | com/org
شبنم یگانه 
نقاشی و جامعه شناسی
کارشناسی ارشد  
 
نقاشی، کتاب، تئاتر و موسیقی  
من شیفته ی خوشی های ساده ام؛ آنها آخرین پناه جان های محزون اند...  
 
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸