آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل mythie
S3 : 11:00:57 | com/org
mythie 
ادبیات انگلیسی
دکتری  
استاد 
تئاتر کنسرت سینما  
تخصص (موضوع رساله دکترا): هنرهای اجرایی و فلسفه نقد پسانوگرا از منظر هرمنوتیک اسلامی 
تهران  
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴