تیوال | پروفایل mythie
S2 : 10:52:28
mythie 
ادبیات انگلیسی
دکتری  
استاد 
تئاتر کنسرت سینما  
تخصص (موضوع رساله دکترا): هنرهای اجرایی و فلسفه نقد پسانوگرا از منظر هرمنوتیک اسلامی 
تهران  
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴