تیوال | شیرین درباره نمایش مختلف الاضلاع: ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با
S3 : 01:53:16
شیرین
درباره نمایش مختلف الاضلاع i
ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با اشتباهاتشون می کُشید.(فرانسیسکو گویای نقاش خطاب به کشیش)