تیوال | پروفایل کولویتس
S2 : 20:11:49
کولویتس 
نقاشی
خانه دار 
تئاتر سینما نقاشی 
لیسانس ریاضی محضم ولی در حال حاضر نقاشی کار می کنم 
 
۲۴ مهر ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ماجرای مترانپاژ