تیوال | شکوه حدادی درباره نمایش لولیتا: اینجا کجاست ؟ ما گم شدیم میگی زبون مارو می فهمی
S2 : 07:20:09
شکوه حدادی
درباره نمایش لولیتا i
اینجا کجاست ؟
ما گم شدیم
میگی زبون مارو می فهمی ؟
سکوت به زبون ما میشه رضایت
ساکت به زبون ما میشه دستور