آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شوریده
S3 : 11:40:27 | com/org
شوریده 
بی خودی
کارشناسی ارشد  
بی خود 
موسیقی ایرانی،شعر،فلسفه،تاتر 
نوازنده ویولن ایرانی،بربت(عود)،سه تار،نی و آواز 
خوزستان / بندر ماهشهر  
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴