آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل sirena
S3 : 20:27:41 | com/org
sirena 
زبان و ادبیات اردو و هندی
کارشناسی  
دانشگاه تهران 
مترجم  
تاتر ،فیلم،کتاب  
البرز  
۱۷ بهمن ۱۳۹۴