تیوال | پروفایل سارای
S3 : 09:39:45
سارای 
 
 
یارب از ابرِ هدایت برسان بارانی پیش تر زان که چو گردی ز میان برخیزم ...  
 
۱۳ دی ۱۳۹۳