آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سروش بهمنیار
S3 : 19:18:24 | com/org
سروش بهمنیار 
لیسانس عمران
کارشناسی  
دانشگاه مازندران-صنعتی نوشیروانی بابل 
مهندس عمران 
 
تهران / تهران  
۱۸ آذر ۱۳۹۱