تیوال | پروفایل سروش بهمنیار
S3 : 04:20:14
سروش بهمنیار 
لیسانس عمران
کارشناسی  
دانشگاه مازندران-صنعتی نوشیروانی بابل 
مهندس عمران 
 
تهران / تهران  
۱۸ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بعد از اتفاق... | ۵★ لِ ته | ۵★ کوچه برلن | ۵★ تقدیر بازان | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
گذشته - le passé (هنر و تجربه) | ۵★