آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سپیده رضائی
S3 : 22:58:23 | com/org
سپیده رضائی 
نرم افزار، زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد  
مدرس زبان 
تئاتر، سینما،موسیقی 
تهران / تهران  
۳۰ بهمن ۱۳۹۱