تیوال | پروفایل شبنم
S3 : 14:45:24
شبنم 
علوم اجتماعی
کارشناسی  
بازنشسته 
تاتر خوب از نظر خودم و موسیقی 
هیچی 
تهران / تهران  
۳۰ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
زبان تمشک های وحشی | ۳★ می سی سی پی نشسته می میرد | ۵★ وقتی ما برگردیم دوپای آویزان مانده است | ۱★ مردی برای تمام فصول | ۵★ چشم در برابر چشم | ۵★ کسی نیست همه داستانها را به یاد آورد | ۱★ سایه های اژدهاک | ۱★ haunted | ۵★ در انتظار گودو | ۵★ سقراط | ۵★ بادی که تورا خشک کرد، مرا برد | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
قصه ها | ۵★ متروپل | ۱★