کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل تایماز موسی زاده
S3 : 16:12:22 | com/org
تایماز موسی زاده 
ریاضیات کاربردی
کارشناسی  
مترو 
سفر-موسیقی-سینما-تئاتر- بازی!!!! 
تهران / تهران  
۳۰ بهمن ۱۳۹۱