تیوال | تی تی:
S3 : 19:08:58
فکر می کردم تو همدردی
اما نه ...
تو هم دردی

از: ...