تیوال | تی تی: دوستت دارم هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم من
S2 : 10:50:49
دوستت دارم هایت را به کسی نگو
نگه دار برای خودم
من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام

از: ...