تیوال | تی تی:
S2 : 11:30:49
سالهاست عبور کرده ام از خویش...
"یادم بخیر"

از: ...