کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | تی تی: میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برا
S3 : 00:40:22 | com/org
میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
"این بود زندگی"

از: زنده یاد حسین پناهی