تیوال | تی تی: میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی
S2 : 09:20:30
میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
"این بود زندگی"

از: زنده یاد حسین پناهی