تیوال | تی تی درباره فیلم اژدها وارد می شود: درود... تصویر، فضا، موسیقی ناب. اما تمام این ناب ها
S2 : 16:46:03
درود...
تصویر، فضا، موسیقی ناب. اما تمام این ناب ها به کنار... در این فیلم باید غرق شد. این فیلم خیلی چیزها برای گفتن دارد.