کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا آزادی
S3 : 15:16:47 | com/org
رضا آزادی 
مهندسی و علم مواد
کارشناسی ارشد  
دانشگاه صنعتی شریف 
مهندس متالورژ 
کتاب، تئاتر، سینما 
تهران / تهران  
۱۶ اسفند ۱۳۹۰