آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد امین پارسا
S3 : 16:35:44 | com/org
محمد امین پارسا 
نمایش
دیپلم و زیر دیپلم  
بازیگر 
تئاتر _موسیقی_سینما وتلویزیون 
از ۹سالگی شروع کردن کلاس های بازیگری و تلاش کردن در آن رشته که نشان دهنده تلاش من یک سریال یک فیلم کوتاه و ۷تئاتر است 
تهران / تهران  
۰۵ تیر