کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی
S3 : 20:54:59 | com/org
مهدی 
عمران
کارشناسی ارشد  
 
 
سپیده که سر بزند در این بیشه زار خزان زده، شاید دوباره گلی بروید، شبیه آنچه که در بهار بوییدیم… پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز… "پل الوار" 
تهران  
۱۰ فروردین ۱۳۹۷