آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل یاشار حقگوئی
S3 : 03:13:36 | com/org
یاشار حقگوئی 
معماری
کارشناسی ارشد  
معمار و مدرس 
زیاد!  
تهران  
۲۲ تیر ۱۳۸۹