کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل یــَــلدا معینی فر
S3 : 11:12:04 | com/org
یــَــلدا معینی فر 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
 
 
تهران  
۲۷ دی ۱۳۹۲