آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل زینب بابایی
S3 : 04:52:27 | com/org
زینب بابایی 
بیولوژی
کارشناسی  
مدرس خط کرشمه و نقاشیخط ، دیزاینر 
تاتر ، پرفورمنس آرت 
هنرجوی کارگردانی تاتر.. پرفورمر..خطاط... 
 
۲۹ مهر ۱۳۹۸