کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل زهیر
S3 : 09:22:53 | com/org
زهیر 
مهندسی
کارشناسی ارشد  
کارشناس و مشاور 
هرچیز دلنشین و ارزشمندی 
تهران / Tehran  
۲۹ شهریور ۱۳۹۳