تیوال | پروفایل گروه فنی
T1 : 14:47:22
گروه فنی 
طراحی و ساخت سیستم 
فعالیت های گوناگون در زمینه فن آوری اطلاعات 
این حساب کاربری نماینده گروه نرم افزاری "انسان" به عنوان تیم فنی و پدید آورنده تیوال است. 
تهران