تیوال | پروفایل گروه فنی
S1 : 00:03:00
گروه فنی 
طراحی و ساخت سیستم 
فعالیت های گوناگون در زمینه فن آوری اطلاعات 
این حساب کاربری نماینده گروه نرم افزاری "انسان" به عنوان تیم فنی و پدید آورنده تیوال است. 
تهران