تیوال نمایشگاه واریاسیون‌هایی بر ابزار یک آناتومی انسانی
T1 : 09:28:10
  جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: پیام مفیدی


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

گالری اثر آخرین مجموعه‌ی پیام مفیدی را عنوان واریاسیون‌هایی بر ابزار یک آناتومی انسانی نمایش می‌دهد. این مجموعه که شامل یک مجسمه‌ی متحرک، چهار اثر ویدئو، هجده چاپ اچینگ، دو پلیت مسی و نه طراحی است؛ به موضوع طبیعت قدرت مدار و سلسله مراتبی انسان با ارجاع به رویکرد فوکو به موضوع قدرت و جامعه کنترلی و مفهوم بدن بدون اندام دولوز می‌پردازد.

مکان

خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره16
تلفن:  ۸۸۳۲۶۶۸۹