تیوال نمایشگاه طراحی و چاپ دستی مرجان سیدین
T1 : 08:09:50
  ۰۱ تا ۱۳ اردیبهشت
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: مرجان سیدین


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵
تلفن:  ۸۸۸۲۳۷۴۲، ۸۸۳۴۳۹۶۹