تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S2 : 12:54:17
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه گیرنده ضعیف

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خَطْفرش های احمدمیرزا

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سی

۰٫۰
📍︎ گالری طراحی هنر
📅︎ ۱۷ تا ۲۶ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه امیرحسین شهنازی

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنرمندان پیشکسوت

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باد

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مرده بودگی

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم رس
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه ۱۶ در ۲۱

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های کتایون روحی

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حس مکان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دل‌شدگی

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مواجهه/مواجهه

۰٫۰
📍︎ اتاق برق
📅︎ ۱۹ مهر تا ۲۶ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انتزاع در طبیعت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه بهارک
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه رویاهای بافته

۰٫۰
📍︎ مرکز قلب و عروق شهید رجایی
📅︎ ۲۳ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه مجسمه‌های مهدی شیراحمدی

۰٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بی‌مرگی

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در اواخر جادو، فلاتی مسدود

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۰۳ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پریان

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سودای اوج مترسک‌های آقای نقاش

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۰ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منطق‌الطیر

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۰ تا ۲۷ آبان ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بانوی شرق

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه جذابیت‌های پنهان ژان کلود کریر

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حقیقت هنر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه نقشی بر فرش

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۰ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بایگانی زندگان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۱۰ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های عباس کیارستمی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هنرمندان پیشکسوت

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مهرداد پورنظر‌علی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه وارون

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جهان‌های ممکن

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه من و اسطوره

۰٫۰
📍︎ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رخ نبشت

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۳ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در ندانستگی و سکوت من چیزی است که جریان دارد و آن خود من هستم.

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۰۳ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشان معاصر اردبیل

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه تنش پایدار

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۱۷ تا ۲۷ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقش‌های نخ نما

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۱۰ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی من با حضور من

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناتمامی ابدی

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته