تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 23:11:12
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه سالانه تصویرگری ۲: نسل‌های رنگین

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۰ اسفند تا ۲۱ فروردین ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کافه گرافی

۰٫۰
📍︎ کافه‌گالری تماشاخانه‌ایرانشهر
📅︎ ۱۷ اسفند تا ۱۵ فروردین ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه ...از طبیعت ۲

۰٫۰
📍︎ گالری باغ موزه هنر ایرانی
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه تناقض

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۰۳ اسفند تا ۰۸ فروردین ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انفرادی فرید جهانگیر

۰٫۰
📍︎ گالری ایران‌شهر
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۲۰ فروردین ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تحویل یک سالگی گالری وارطان

۰٫۰
📍︎ گالری وارطان
📅︎ ۱۷ اسفند تا ۲۰ فروردین ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هرج و مرج شهری

۰٫۰
📍︎ گالری آران
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۱۹ فروردین ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه طهران از نگاه یرماکوف

۰٫۰
📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۰۷ اسفند تا ۲۹ فروردین ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه سفال‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری اردیبهشت
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۱۲ فروردین ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه به انتخاب

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۱۶ فروردین ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کادو آرت

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۱۷ اسفند تا ۱۶ فروردین ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه عریانی

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۶ بهمن تا ۲۰ فروردین ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه پانصد ششصد هفتصد هشتصد نهصد

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۱۶ فروردین ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه از کجا به کجا

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۴ اسفند تا ۲۸ فروردین ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم

۰٫۰
📍︎ سمپوزیوم کیوریتوریال تهران
📅︎ ۱۴ دی تا ۲۳ فروردین ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته