تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 05:33:00
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه در امتداد خیال

۰٫۰
📍︎ نگارخانه سهراب
📅︎ جمعه ۱۵ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنگ واژه

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۱۵ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پایان روز

۲٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گذر از دیوار

۰٫۰
📍︎ گالری فرشته
📅︎ ۰۸ آذر تا ۰۱ دی ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار مینا مختارزاده

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۱۵ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه جادوی خیال

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۱۵ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مستانه شو

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۰۸ تا ۱۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه وقایع اتفاقیه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های نصرت‌الله مسلمیان

۳٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۰۸ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های دهه پنجاه شمسی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سرخوشی

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۰۸ تا ۱۹ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کهن الگو‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۵ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بررسی تحول هنر معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۱۵ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه لیلی و شیرین

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۰۸ تا ۱۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه نسیان

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۱۵ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سفر بی‌بازگشت

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۱۵ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۰۸ تا ۱۹ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه مترو

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم رس
📅︎ ۰۸ تا ۱۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه آن

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۰۸ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته