تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 09:18:18
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه نقاشی‌های مهدی احمدی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سالهای سکوت

۰٫۰
📍︎ گالری عصر
📅︎ ۰۴ تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طپش آینه ها

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۰۴ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سلاطین

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تخریب

۰٫۰
📍︎ گالری هدایت
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هنر در گذر زمان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۰ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کندال

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار آرمین ابراهیمی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کوچ رنگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه معلق

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سرکِشی در کَشتی بی گناهان

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۷ دی تا ۲۹ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ورسوس

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه اسب بی‌دندان

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه هنرمندان معاصر نسل ۲

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۰۴ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه یادزُدودِگی

۰٫۰
📍︎ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه معشوقه معتدل

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه ایران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار مینا سبزی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عضله

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ناخدا

۰٫۰
📍︎ گالری آوت سایدر این
📅︎ ۰۴ تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه آثار زهره حسنی

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جوجه اردک زشت

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گل‌هایی از باغ درون

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیل سکون

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۰۴ تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰
برنامه‌های گذشته