تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 11:44:19
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه میان دو جهان

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کیمیای هنر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه پرسه در خیال

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان سپید
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خطوط

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۰۷ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تاسیان

۰٫۰
📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ابتدای منظره

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طوفان رنگ‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشان بی پروا

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه حال این روزهای من

۰٫۰
📍︎ گالری گل‌های داودی
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه افسون رنگ‌ها

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هنر ایرانی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فصل نو

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نمایشگاه هنرمندان on

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان نگارخانه تابستان
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه وسعت محاط

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بوم بهار

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی محمدحسین سوقندی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کیمیای مهر

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران (گالری شماره ۱)
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۳۰

نمایشگاه از نگاه ما

۰٫۰
📍︎ نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی
📅︎ ۱۸ تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سالاد

۰٫۰
📍︎ گالری دیلمان
📅︎ ۱۳ تا ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مانا

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۱۳ تا ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰