تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 14:08:19
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه اصالت دست

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه روبرو

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۰۱ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تابلو‌های کوچک

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه پشت بوم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه محوریت انسان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه اینجا زن‌ها بلند می‌خندند

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جهان‌های ممکن

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه هاژی

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار ژیلا هدایی

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دیدار

۰٫۰
📍︎ نگارخانه صا
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۱۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فیگوراتیو

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خیال

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حقیقت هنر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه دو منظر، دو قاب

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه خورشید
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه یک اندازه از زمان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هنرمندان پیشکسوت

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران
📅︎ ۱۷ تا ۲۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سی

۰٫۰
📍︎ گالری طراحی هنر
📅︎ ۱۷ تا ۲۶ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زخم های دوست داشتنی من

۰٫۰
📍︎ گالری آریانا
📅︎ جمعه ۱۰ تا ۱۶ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی شکل

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۱۰ تا ۱۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰