کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | نوید آغاز درباره نمایش هرکسی یا شب میمیرد یا روز ، من شبانه روز: اجرای سه شنبه شب به حبیب رضایی عزیـــز تقدیم شد. هنرمندان
S3 : 16:40:09 | com/org
اجرای سه شنبه شب به حبیب رضایی عزیـــز تقدیم شد.

هنرمندان دیگری همچون بهاره کیان افشار و طلا معتضدی میهمان این اجرا بودند.

5 اجرای دیگر تا پایان نمایش "هر کسی یا شب میمیرد یا روز، من شبانه روز"
باقی مانده است...

به دلیل فشردگی برنامه اجراهای سالن انتظامی امکان تمدید اجرا در این سالن نیست و گروه به دلیل استقبال تماشاگران به دنبال ادامه اجرا در سالنی دیگر است.

تلفن رزرو : 09335080248

خرید اینترنتی : http://www.tiwall.com/store/shabaneroz
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید