تیوال | سروناز یکتا: جوون:این ماهگرفتگیه،مادر زاده! سرکار:این!! جوون:جوونیم
S2 : 08:07:13
جوون:این ماهگرفتگیه،مادر زاده!
سرکار:این!!
جوون:جوونیم دیگه سرکار...
سرکار:والا ما جوون بودیم می جنگیدیم.
جوون:ما هم می جنگیم.
سرکار:کو؟با کی؟
جوون:همین دیگه اگه بود می جنگیدیم.نیست که.

اسب حیوان نجیبی است-عبدالرضا کاهانی
عالیه :))
۱۲ آبان ۱۳۹۳
اوهووم:))
۱۲ آبان ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید