کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سروناز یکتا: جوون:این ماهگرفتگیه،مادر زاده! سرکار:این!! جوون:جوونیم دیگه سرکار...
S3 : 14:51:43 | com/org
جوون:این ماهگرفتگیه،مادر زاده!
سرکار:این!!
جوون:جوونیم دیگه سرکار...
سرکار:والا ما جوون بودیم می جنگیدیم.
جوون:ما هم می جنگیم.
سرکار:کو؟با کی؟
جوون:همین دیگه اگه بود می جنگیدیم.نیست که.

اسب حیوان نجیبی است-عبدالرضا کاهانی