کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ملودی آرام نیا درباره نمایش بالاخره این زندگی مال کیه؟: همه چیز از ضربانی شروع شد که هم خون با هیچ یک از اطرافیانش نبود اول
S3 : 05:48:31 | com/org
همه چیز از ضربانی شروع شد که هم خون با هیچ یک از اطرافیانش نبود
اول بهش خندیدیم ، آنقدر ریتمیک می پرید که ما سرگرم شدیم
بعد اسرار کردیم شبیه ما شود
ترسید ، رنگش بیشتر سفید شد و ساعتی خاموش ماند .
مجرم کردیمش با دست نشانش دادیم
ناگهان برای چند ثانیه روشن ماند و همه ما نور هایی شدیم یک دست سفید .
که ناگهان دوباره یادمان انداخت که من از شما نیستم .
خسته نباشید