کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سروناز یکتا درباره نمایش کمدی ناگهان پیت حلبی: باربد:شرابش یه جوریِ... امیرکبیر:آقا این شعر عرفانیست. باربد:آخه عرف
S3 : 14:14:55 | com/org
باربد:شرابش یه جوریِ...
امیرکبیر:آقا این شعر عرفانیست.
باربد:آخه عرفانش هم یه جوریِ...