تیوال | سروناز یکتا درباره نمایش کمدی ناگهان پیت حلبی: باربد:شرابش یه جوریِ... امیرکبیر:آقا این شعر عرفانیست. باربد:آخه
S2 : 07:40:26
باربد:شرابش یه جوریِ...
امیرکبیر:آقا این شعر عرفانیست.
باربد:آخه عرفانش هم یه جوریِ...