تیوال | پوریا گل شناس: http://www.hhsahneh.ir/Default.aspx?page=17875&section=newlistItem
S3 : 11:27:49
http://www.hhsahneh.ir/Default.aspx?page=17875&section=newlistItem&mid=49636&pid=97843&ln=fa
نگاهی به نمایش "آی" نوشته محمد مساوات به کارگردانی عبدالرضا شیبانی که هم اکنون در سالن ماه حوزه هنری اجرا می شود. علاقه مندان بخوانند!
وحید هوبخت و شکوه حدادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید