تیوال | navidjahan درباره فیلم خداحافظی طولانی: هنوز نمیدونم این فیلمو دوس داشتم یا نداشتم هم میشد
S3 : 18:13:14
navidjahan
درباره فیلم خداحافظی طولانی i
هنوز نمیدونم این فیلمو دوس داشتم یا نداشتم
هم میشد دوسش داشت هم نه
شاید کندیش منو اذیت کرد که نمیتونم بگم خوب بود