آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | mahmud bajoolvand: گاهی دست " خـــودم " را می گیرم،می برم هوا خوری "
S3 : 11:26:33 | com/org


گاهی دست " خـــودم " را می گیرم،می برم هوا خوری

" یــاد " تو هم که همه جا با من است

" تنــهایــی " هم که پا به پایم میدود...

میبینی؟

وقتی که نیستی هم جمعمان جمع است