تیوال | شیما: خط نگاهم را بگییر ,تا به انتها ... ببین..
S2 : 03:19:30
خط نگاهم را بگییر ,تا به انتها ...ببین..به قدم های مردانه ات میرسد ...نگاه ام را کمی بیشتر دنبال کن....به ... دیدن ادامه » دست هایت,گره پیشانی ات.چشم های روشن ات...فقط بخوان ... که چگونه تجزیه عشق میکنم تو را ...مرا ببین ... میخوانمت به اسم ,به عشق, خدا...حس کن مرا!که در ذهن ام نقش میزنم از وجودت! از بر میکنم تو را ! می خوانمت !!!عاشقانه بخوان که عاشقانه مینویسمت!بخوان!حفظ کن! با تمام وجودت !که نوشته های بی جان من ,از وجود سبز تو سرچشمه میگیرند!تنها بخوان!!!!
دلنشین و‌ زیبا
۱۰ اسفند ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید