تیوال | نیلوفر ثانی: دلم گرفت از احتضار ِاینهمه شعر از بوسه های پَر بر
S3 : 04:07:09
دلم گرفت
از احتضار ِاینهمه شعر
از بوسه های پَر
بر قساوت ِقفس
دلم گرفت از نبودن ِتو
از نبود ِاعجاز عشق
تا آخرین نفس


نیلوفر ثانی
سه ستاره
۰۹ اسفند ۱۳۹۳
به جان شعر می افتد
نبودت
میسوزد واژه...
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
دوست ارجمند آقای نوبهاری خوش قریحه ..
صورت شعر سرخ ست
نمیایی و هرروز
با نام تو
آبرو داری میکند
ن.ثانی
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید