تیوال | مهرانگیز قهرمانی درباره نمایش سیستم گرون هلم: «الهام پاوه‌نژاد» در گفت‌وگو با اعتماد: «گرون ‌هلم»
S2 : 11:15:43
«الهام پاوه‌نژاد» در گفت‌وگو با اعتماد: «گرون ‌هلم» نمایشی روانکاوانه است
http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?category=All&newsid=1419014
آیدا طاهرزاده این را خواند
ایمان یزدی و مصطفی رنجبر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید