تیوال | مهرانگیز قهرمانی درباره نمایش سیستم گرون هلم: رضا مولایی: تئاتر مردمی، راه رفتن بر لبه تیغ است/ در
S2 : 00:13:10
رضا مولایی: تئاتر مردمی، راه رفتن بر لبه تیغ است/ در برابر متن «سیستم گرون هلم» کاملاً تسلیم بودم
http://theater.ir/fa/news.php?id=45008
آیدا طاهرزاده و مصطفی رنجبر این را خواندند
ایمان یزدی و علی عبدالرحیم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید