تیوال | آتنا اسلامى درباره فیلم قصه ها: بنده حلیمی... بازنشسته... سی سال و هشت ماه سابقه کارمندی...
S2 : 15:28:24
آتنا اسلامى
درباره فیلم قصه ها i
بنده حلیمی... بازنشسته... سی سال و هشت ماه سابقه کارمندی...
بیست و هفت روز تحت عمل جراحی اضطراری...
هزینه بیمارستان خصوصی...سرسام... وام از بستگان و اقوام...
تقاضا از سازمان برای تعدی هزینه ها...
درخواست غیر اخلاقی کمیسیون برای معاینه مجدد موضع مخصوص...


مهدی هاشمی فوق العاده این دیالوگ ها رو می گفت.
مهدی هاشمی بهترین بازیگر پا به سن گذاشته اس به نظرم. نقشش توی روزگار قریب هیچ وقت فراموشم نمیشه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید