تیوال | یاسمن صفایی درباره اپرای عروسکی سعدی: بی نظیر بهروز غریب پور یکی از فرهیخته ترین هاست در
S3 : 02:08:49
یاسمن صفایی
درباره اپرای عروسکی سعدی i
بی نظیر
بهروز غریب پور یکی از فرهیخته ترین هاست در تاتر ایران
انقدر محو تماشای این اثر بودم که گذر زمان را حس نکردم
انتخاب اشعار.تصاویر و خط خوش استاد امیرخانی
ممنونم استاد غریب پور برای طعم خالص یک تاتر واقعی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید