تیوال | زهره صوفی: میان ما و شما عهد در ازل رفته است هزار سال
S3 : 11:58:38


میان ما و شما عهد در ازل رفته است

هزار سال برآید همان نخستینی...از: سعدی
عالی درود بر شما و شیخ اجل..
۰۲ تیر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید