تیوال | fatemeh rezaie درباره نمایش wow واو: ممنون تینو جان عزیز و ممنون از همه گروه..برای من به
S2 : 05:20:25
fatemeh rezaie
درباره نمایش wow واو i
ممنون تینو جان عزیز و ممنون از همه گروه..برای من به عنوان یک کرد زبان نمایشنامه بسیار ملموس بود.زمانی که زبان دلت و زبان گفتارت تفاوت دارد غریبی .... چند دیالوگ و ترانه کردی هم برایم همچون تماشای سنندج از فراز آبیدر بسیاردلنشین بود..
له سه ر ئاریزه وا با بروانم / بونه که ی خوشه ئه گاته گیانم/ قیبله که م شاری سنه ی سه ر به رز / خاونی شوره جوانی ته رزم / بژیت به کامه رانی .
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
قیبله که م شاری سنه ی سه ر به رز
خاونی شوره جوانی ته رزم
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید