آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سامان بنمان درباره یحیی سکوت نکرد (هنر و تجربه): چندین روز پیش این فیلم را دیدم ..منتظر ماندم تا از شدت احساساتم کم شود
S3 : 01:18:46 | com/org
چندین روز پیش این فیلم را دیدم ..منتظر ماندم تا از شدت احساساتم کم شود تا نقدی برایش بنویسم اما هرچه میگذرد گویی یک لایه نازک یک فریم یک پرتو از زوایای زیبا ،،، پیچیده اما ساده ،،شیرین اما تلخ این فیلم کنار میرود و من شبنم گونه پُره از احساسات میشوم ..که چطور تمام فیلم برا آن بود که درست لحظات اخر منه تماشاگر هم ماننده یحی قضاوت نادرست کنم یک سوء تفاهم یک تصمیم دولبه ....

خداوند هنر و تجربه را از ما نگیرد